03 დეკემბერი 2015
მწერალთა სახლი აცხადებს კონკურსს საბავშვო ლიტერატურული ჟურნალის გამოსაცემად

 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით სსიპმწერალთასახლიაცხადებს კონკურსს საბავშვო ლიტერატურული ჟურნალის გამოსაცემად


კონკურსის მიზანი:
საბავშვო ლიტერატურული ნიმუშების წარმოჩენა, ბავშვებში წიგნისა და კითხვის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა

კონკურსის პირობები:
• კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სალიტერატურო პერიოდიკის გამოცემით დაკავებულ იურიდიულ პირებს, რომლებსაც აღნიშნულ სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება აქვთ.

წარმოდგენილი პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:
• საბავშვო ლიტერატურული ჟურნალი უნდა იყოს საგანმანათლებლო - შემეცნებითი ხასიათის, ილუსტრირებული, მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხის.

 • საბავშვო ჟურნალის ტექსტების არანაკლებ 70%-ს უნდა შეადგენდეს ქართული ლიტერატურის ნიმუშები, 30% შესაძლებელია დაეთმოს ნათარგმნ, უცხოურ ლიტერატურას.
  • საბავშვო ჟურნალის სამიზნე ჯგუფი უნდა იყოს ბავშვები 3 დან 10 წლამდე.
  • დაცული უნდა იყოს საავტორო უფლებები.
   •  სასურველია, პროექტის წარმომადგენელ ორგანიზაციას ჰყავდეს თანადამფინანსებელი.
  • გამარჯვებულს გამოავლენს 7 წევრისგან შემდგარი ჟიური (მწერალთა სახლის სამეთვალყურეო საბჭო);
  • გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით. 

   ხელშეკრულების პირობები:
   • გამარჯვებული პროექტის გამოვლენის შემდეგ, მწერალთა სახლი კონკურსში გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან აფორმებს ხელშეკრულებას. 

   საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
   • წერილი მწერალთა სახლის დირექტორ-მენეჯერის ნატალია ლომოურის სახელზე (1 გვ.);
   • პროექტის აღწერილობა (2-3 გვ.);
   • პროექტის თანდართული მასალები: პერიოდიკის გამოცემის 12 თვიანი გეგმა (ნომრების რაოდენობის, ფორმატის, მოცულობის, რუბრიკების, ტირაჟის, ნომრის თვითღირებულების და საცალო ფასის, რეალიზაციის სტატისტიკის მითითებით) (3-4 გვ.);
   • პროექტის 12 თვიანი დეტალური ხარჯთაღრიცხვა;
   • პერიოდული გამოცემის ნიმუშის მაკეტი;
   • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
   • სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობის ნუსხა;
   • თანადაფინანსების შემთხვევაში კონკურსანტმა ორგანიზაციამ უნდა წარმოადგინოს თანადაფინანსების შესახებ ოფიციალური დოკუმენტის ორიგინალი.

   საკონკურსო დოკუმენტაციის რეგისტრაციის პროცედურა: 
   • კონკურსანტმა საკონკურსო დოკუმენტაცია  უნდა წარმოადგინოს როგორც ბეჭდური (1 ეგზემპლარი), ასევე ელექტრონული სახით (CD);
   • საბუთების მიღება იწარმოებს მწერალთა სახლში 2015 წლის 8 დეკემბრიდან 2016 წლის 8 აინვრის ჩათვლით. მისამართი: თბილისი, მაჩაბლის 13. ტელ. : +995 32 297 41.01/297 41.02;
  • საკონკურსო განაცხადების მწერალთა სახლში წარდგენა უნდა მოხდეს გამოცხადებული ვადების დაცვით. საბოლოო ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადები აღარ მიიღება;
   • კონკურსის დამთავრების შემდეგ მწერალთა სახლში წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია კონკურსანტებს უკან არ უბრუნდებათ.
  •  
   • საბავშვო ლიტერატურული ჟურნალის მხარდასაჭერად გამოყოფილია 50.000 ლარი

 

 

 

 

მწერალთა სახლი © 2014
created by metaphor